Návod na užívání Eurooken

Popis výrobku

Dřevěné okno EURO 68/78 je vyspělým výrobkem poskytujícím vysokou úsporu tepla, účinnou ochranu proti hluku a vysoký komfort ovládání. Konstrukce systému zaručuje vysokou životnost a spolehlivost výrobku.

Profilový systém EURO 68/78

  • systém se stavební hloubkou 68/78 mm, třívrstvý/čtyřvrstvý lepený EURO hranol
  • utěsnění funkční spáry mezi rámem a křídlem je realizováno dvojitým dorazovým těsněním.

Úspora tepla

Úsporu tepla unikajícího okny je možno rozdělit na dvě části. Ta významnější je úspora úniku tepla prostupem. Tato veličina je popisována hodnotou Uw (dříve k) ve W/m2K. Čím nižší je tato hodnota, tím vyšší úsporu tepla okno realizuje. Nízká ztráta tepla je zjištěna jednak tepelnou izolací okenních rámů a dále tepelnou izolací skla a to v poměru jejich ploch na celkové ploše okna. Z uvedeného vyplývá, že s ohledem na dominantní plochu skla v rámci celého okna je nejvyšší úsporu prostupem tepla dosaženo právě kvalitním zasklením. Vzhledem k tomu, že izolační zasklívací jednotku (zpravidla dvojsklo) lze během životnosti okna (předpokládaná životnost činí ca 50 let) libovolně měnit, je možno stoupající nároky na úsporu tepla okny kdykoliv účinně řešit výměnou zasklení za kvalitnější. Druhou částí úspory tepla je teplo unikající infiltraci – tedy výměnou teplého a studeného vzduchu funkční spárou okna mezi rámem a křídlem. Tato ztráta tepla je eliminována vysokou těsností této spáry, kdy je množství unikajícího vzduchu a tím i tepla prakticky nulové. Tato skutečnost však zároveň znamená, že se mezi interiérem a exteriérem nedochází k žádné výměně vzduchu – tedy interiér není větrán, pakliže není instalován separátní větrací systém na bázi na nuceného větrání (vzduchotechnika) či klimatizace.

Je tedy na uživateli, aby vyvětrání interiéru zajistil pravidelným otevřením oken. Pokud není možné tento striktní a nevyhnutelný požadavek zajistit, je nutno zprůchodnit funkční spáru okna tak, aby k výměně vzduchu přeci jen docházelo a interiér byl alespoň minimálně větrán. Důsledkem však budou v závislosti na míře větrání i tepelné ztráty infiltrací a tím i citelně snížená úspora tepla.

Vlhkost vzduchu a poruchy

Vzduch má schopnost jímat vlhkost v podobě vodní páry. Absolutní vlhkost vzduchu (g/m 3 ) udává, kolik gramů vodní páry se vejde do 1m3 vzduchu ve stavu jeho úplného nasycení. Tato hodnota je velmi závislá na teplotě vzduchu – čím teplejší vzduch, tím více vodní páry se do něj „vejde". Relativní vlhkost vzduchu (%) udává míru nasycení vzduchu vodní párou ve vztahu k úplnému nasycení. 100% rel. vlhkost říká, že vzduch je při dané teplotě již zcela nasycen vodní parou.

Vzhledem k tomu, že teplota v interiéru se během 24 hodin mnohdy i velmi výrazně mění, mění se odpovídajícím způsobem i rel. vlhkost vzduchu a to nám nejméně příjemným způsobem. Máme-li například přes den teplotu interiéru 23°C a rel. vlhkost 45% a na noc snížíme teplotu na 18°C, pak se vlivem výše uvedeného rel. vlhkost vzduchu při této teplotě zvýší na cca 65%. Důsledkem jsou pak poruchy ve formě kondenzace vodní páry na povrchu konstrukcí, stékání vody či následný vznik plísní.

Jak proti tomuto fyzikálně opodstatněnému jevu bojovat?

Nová norma Tepelná ochrana budov ČN 730540 – 2 uvažuje ve standardních místnostech jako mezní stav 50% relativní vlhkost vzduchu při 21°C. Za normálních okolností se však při této teplotě běžná rel. vlhkost pohybuje mezi 30% - 40%. Docílit této příznivé rel. vlhkosti lze docílit pouze větráním – tedy výměnou vlhkého a znehodnoceného vzduchu v interiéru za čerstvý suchý vzduch z exteriéru.

Nejsnáze a s minimální ztrátou tepla lze tohoto stavu docílit nárazovým vyvětráním interiéru:

  1. vypnout topení,
  2. otevřít dokořán okna – okno se zpravidla z vnější strany zarosí, nechat otevřená do doby, dokud zarosení na vnější tabuli nezmizí,
  3. uzavřít okna a zapnout topení,

Tato procedura trvá zpravidla cca 10-15 minut, dle stavu ovzduší v místnosti. Vlhký vzduch se tak rychle vymění za suchý a okolní konstrukce a předměty se nestačí ochladit, takže nový studený vzduch se velmi rychle ohřeje. Pakliže takto vyvětráme minimálně 2x denně – ráno a těsně před spaním, nebudou problémy s vlhkostí vůbec nastávat.

Nachází-li se však v interiéru zdroj vlhkosti (velké akvárium, intenzivní praní a sušení prádla, časté sprchování, časté vaření, bohatá květena či terárium apod.) bude nutné četnost větrání zvýšit.

POZOR!!! Větrání pomocí vyklopení okna je v zimním období zcela nevhodné! Intenzita větrání je malá a ztráta tepla velmi vysoká!!!

Náhradní systém větrání – instalace přivětrávání při zavřeném křídle

Není-li možné větrat interiér nárazovým větráním, je nezbytné instalovat náhradní způsob větrání, který má za úkol při vhodných podmínkách umožnit výměnu vzduchu mezi interiérem a exteriérem.

Hovoříme-li o vhodných podmínkách, jsou to následující dvě:

  • Tlakový spád mezi interiérem a exteriérem (tedy v praxi přítomnost větru)
  • Teplotní spád mezi interiérem a exteriérem – tedy rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem